دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-80 
1. معرفی دوگونه جدید و گزارش دوگونه جدید بید از ایران

صفحه 1-6

علی اصغر معصومی؛ فاطمه معینی؛ محمد رضا رحیمی نژاد


2. یک گونه جدید از جنس Lathyrus از بخش Platystylis برای ایران و جهان

صفحه 7-9

ولی اله مظفریان؛ مریم اهوازی؛ محمد مهدی چرخچیان


5. گونه جدید Linaria boushehrensis از ایران

صفحه 16-22

سید محمد مهدی حمدی؛ علی اصغر معصومی؛ مصطفی اسدی


8. اعداد کروموزومی پانزده گونه جنس (Plantago L. (Plantaginaceae از ایران

صفحه 47-53

سعید محسن زاده؛ وحیده ناظری؛ سید منصور میرتاج الدینی


9. مطالعه تشریحی برگ .Artemisia L در ایران و کاربرد تاکسونومیکی آن

صفحه 54-69

سید نصر نوربخش؛ احمد قهرمان؛ کاظم مهدی قلی؛ فریده عطار


11. برخی خصوصیات گل محمدی و وراثت پذیری آنها در ایران

صفحه 75-80

علیرضا بابایی؛ سیدرضا طبایی عقدایی؛ محمدرضا نقوی؛ مرتضی خوشخوی؛ رضا امیدبیگی؛ محمدحسن عصاره