دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، دی 1388، صفحه 141-256 
گزارش سه گونه جدید از جنس های Achillea, Cardaria, Scorzonera برای فلور ایران

صفحه 167-171

رضا نادری؛ سعید افشارزاده؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ بهمن اسلامی


بررسی میکروماکرومورفولوژی برخی گونه‌های جنس Lathyrus در ایران

صفحه 205-212

فریبا شریف‌نیا؛ روشنک سلیمانی؛ فهیمه سلیم‌پور


مطالعه میکرو مورفوژیکی جنس (Scutellaria (Lamiaceae در ایران

صفحه 227-239

مریم حسنی نژاد؛ زیبا جم زاد؛ مهدی یوسفی


بررسی مقایسه ای سیتولوژیکی گونه های حامل ژنوم D در گروه Triticum-Aegilops

صفحه 240-247

فیروزه بردبار؛ حجت الله سعیدی؛ محمد رضا رحیمی نژاد