گزارش دو گونه جدید از جنس Potamogeton متعلق به تیره Potamogetonaceae برای فلور آبزی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهش ، مرکز تحقیقات کشاورزی منابع طبیعی استان خوزستان.

چکیده

طی نگارش تیره Potamogetonaceae برای فلور ایران و شناسایی نمونه‌های هرباریومی مربوط به این تیره در هرباریوم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گونه Potamogeton trichoides برای اولین بار شناسایی و به عنوان گزارش جدیدی برای فلور آبزی ایران از اردبیل معرفی می‌شود همچنین گونه  Potamogeton filiformis از تالاب شادگان در استان خوزستان برای اولین بار جمع‌آوری و به عنوان گزارش جدید برای فلور آبزی ایران معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Akhani, H. 1998: Plant Biodiversity of Golestan National Park, NE Iran.

Assadi, M. 1986: Plan of the Flora of Iran. –Tehran.

Dandy J. E. 1971: Potamogetonaceae in K. H. Rechinger (ed.) Flora Iranica no. 83. -Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt.

Feinbrun-Dothan N. 1986: Flora Palaestina vol. 4: 7-10. -The Israel Academy of Sciences and Humanities.

Uotila, P. 1984: Potamogetonaceae in P. H. Davis (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 8: 17-24. -Edinburgh.

Yuzepchuk, S. V. 1968: Potamogetonaceae in V. L. Komarov Flora of the U. S. S. R. vol. 1: 230-265. -Leningrad.