گونه جدیدی از جنس .Calligonum L در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهش ، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

2 استادیار ، باغ گیاهشناسی کاشان.

چکیده

گونه  Calligonum spinosetosum به عنوان گونه بومی و جدید از استان اصفهانن، بیابانهای  شمال آران و بیدگل نامگذاری و معرفی می‌گردد . این گونه  با همه گونه های ایرانی با داشتن تارهای میوه سوزنی، دوشاخه با حدود 6 میلی متر طول متمایز می گردد.

کلیدواژه‌ها


Rechinger, K. H. & Schiman–Czeika, H. 1968. Polygonaceae  in K. H. Rechinger  Flora Iranica no. 56. – Graz.