کلیدواژه‌ها = Cyperaceae
تعداد مقالات: 12
1. گزارش گونه‌ جدید وترکیب جدید از جنس .Carex L از ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 86-90

محمد امینی راد


2. نکاتی در مورد جنس Carex بخش Glandestinae در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 20-24

محمد امینی‌راد؛ سلیم موسی‌اف†؛ وقار کریم‌اف


3. گزارش گونه Carex diandra (تیره Cyperaceae) از ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 54-56

محمد امینی راد؛ جابر شریفی


4. گزارش گونه‌های جدید و کمیاب از تیره Cyperaceae از ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 242-245

محمد امینی راد


5. گزارش Carex pamirica متعلق به تیره اویارسلام ( Cyperaceae ) از فلور ماندابی ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 110-111

اصغر کامرانی؛ محمد امینی راد،؛ عادل جلیلی؛ فریده عطار


6. گزارش جنسی جدید از تیره Cyperaceae برای اولین بار از ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 108-109

محمد امینی راد؛ احمد پورمیرزایی؛ سیروس صابرآملی


7. گزارش گونه‌های جدید و جالب از تیره اویارسلام برای ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 57-62

محمد امینی راد؛ زنکا هرودوآ


8. گزارش گونه‌های جدید و جالب از تیره اویارسلام برای ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 49-53

محمد امینی راد


9. گزارش دو گونه جدید از تیرهCyperaceae برای ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 31-34

محمد امینی راد


10. گزارش Cyperusimbricatus به عنوان گونه‌ای جدید برای ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 257-259

محمد امینی راد


11. ساختار تشریحی برخی از گونه‌های جنس Carex از منطقه ارسباران، شمال غرب ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 261-270

فاطمه زرین‌کمر؛ عادل جلیلی؛ بهنام حمزه؛ یونس عصری؛ جی‌ هودگسون؛ ک‌ تامپسون؛ اس شاو


12. گزارش یک گونه جدید از خانواده سیپراسه برای ایران (لنگرود، چمخاله)

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 107-110

ایلکا کوکونن؛ احمد قهرمان؛ علیرضا نقی‌نژاد