گزارش گونه Carex diandra (تیره Cyperaceae) از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش بخش تحقیقات رستنیها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور.

2 عضو هیات علمی (مربی پژوهش) مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل.

چکیده

در بررسی نمونه‌‌های جمع‌آوری شده از تالابهای واقع در دامنه‌های شمالی و شرقی کوه‌‌های سبلان، نمونه‌های جالبی از جنس Carex جمع‌آوری شد که از میان آنها، نمونه‌ای تحت C. diandra تعیین نام گردید که اولین گزارش از گونه مذکور برای ایران تلقی می‌گردد. علاوه بر این، تعدادی گونه جالب دیگر از این جنس نیز جمع‌آوری شده است که در مقاله به آنها اشاره شده است. شرح مورفولوژیکی و پراکنش جغرافیایی گونه مذکور در ایران و دنیا ارایه می‌شود. همچنین، این گونه با گونه‌های نزدیک نیز مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


Amini Rad, M. 2011: Cyperaceae.  In M. Assadi et al. (eds.). Flora of Iran, no. 71. –Research Institute of Forests and Rangelands.

Chater, A. O. 1980: Carex. In: Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M. & Webb, D. A. (eds). Flora Europaeae vol.: 5: 290-323.

Egorova, TV. 1999: The sedges (Carex L.) of Russia and adjacent states. -St Petersburg: St Petersburg State Chemical–Pharmaceutical Academy.

Goetghebeur,  P. 1998: Cyperaceae. In: Kubitzki, K. (ed.) The Families and Genera of Vascular Plants 4: 141–190. -Berlin: Springer Verlag.

Kukkonen, I. 1998: Cyperaceae. In: Rechinger, K.H. (ed.). Flora Iranica, no. 173: –Graz.

Nilsson, Ö. 1985: Carex. In: Davis, P.H. (ed.). Flora of Turkey vol. 9: 73-158. –Edinburgh