گزارش گونه‌های جدید و جالب از تیره اویارسلام برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، بخش گیاه شناسی.

چکیده

گونه‌های Pycreus sanguinolentus, Carex michelii به‌عنوان گونه‌هایجدید و گونه Carex tomentosa به‌عنوان جمع‌آوری جدید از ایران گزارش داده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M.: Plants of Arasbaran Protected Area, NW. Iran(Part II). -Iran. Journ. Bot. 4(I): 37-38. Tehran.

Kukkonen, I. 1998: Cyperaceae in K. H. Rechinger (ed.), Flora Iranica, no. 173. -Graz.