دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 1-128 
2. بررسی پروتئینهای ذخیره‌ای بذردر برخی جمعیتها و گونه‌های .Lotus L

صفحه 15-22

نسترن جلیلیان؛ مسعود شیدایی؛ مصطفی اسدی؛ محمود موسوی


8. گزارش جدید گونه Amaranthus spinosus از ایران

صفحه 55-58

زینب محمد زاده؛ مسعود شیدایی؛ مصطفی اسدی


10. گونه ای جدید از جنس COUSINIA از جنوب غرب ایران

صفحه 65-69

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ اقدس صابر؛ شاهین زارع


11. گونه . Bromus secalinus L به عنوان گزارش جدید از ایران

صفحه 71-73

مریم نوروزی؛ مسعود شیدایی؛ اکرم نوری؛ مصطفی اسدی


13. یک گونه جدید از جنس Linaria در ایران

صفحه 79-83

سید محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی؛ فتح الله فلاحیان؛ علی اصغر معصومی


14. گزارش نام Leymus tianschanicus برای فلور ایران

صفحه 85-87

زهرا افتخاری؛ اسماعیل فیله کش؛ غلامرضا بخشی؛ مصطفی اسدی


18. گزارشهای جدید از جنس گون در ایران

صفحه 111-113

علی اصغر معصومی؛ سید رضا صفوی؛ بهمن علیزاده؛ محمد رضا جوهرچی؛ حسن امیرآبادی زاده