گزارش یک گونه جدید از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان.

چکیده

گونه Paeonia mascula subsp. mascula برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. نمونه گونه مذکور از جنگلهای اطراف روستای چناره واقع در شهرستان مریوان از استان کردستان جمع‌آوری گردیده است.

کلیدواژه‌ها


Cullen, J. & Heywood, V. H. 1964: Paeonia in T. G. Tutin et al. Fl. Europaea. 1: 243-244. -Cambridge University Press.

Davis, P. H. & Cullen. J. 1965: Paeonia in Fl. Turkey and the East Aegean Islands. 1: 204-206. -Edinburgh.

Riedl, H. 1969: Paeonia in K. H. Rechinger Fl. Iranica 60: 1-5 Wien.

Townsend, C. C. 1980: Paeonia in Fl. Iraq. 4: 667-669. -Baghdad.