دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، دی 1384، صفحه 129-258 
سه گونه جدید گون (Astragalus sect. Incani) از ایران

صفحه 137-142

علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو


دو گونه جدید از جنس Linaria در ایران

صفحه 251-258

فتح الله فلاحیان؛ سید محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی؛ علی اصغر معصومی