مطالعات ریزساختاری پوشش کرکی در جنس .Bromus L (تیره گندم) به عنوان شاهد تاکسونومیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران، تهران-ایران

2 مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، بخش گیاهشناسی، تهران-ایران

چکیده

در این تحقیق سطح زیرین برگ در 28 گونه از جنس Bromus از نظر صفات ریزساختاری در دو ناحیه رگبرگی و بین رگبرگی مورد مطالعه قرار می‌گیرند. نتایج نشان داد که ناحیه رگبرگی از سلولهای بلند و کوتاه و در صورت وجود از کرک و خار تشکیل می شود و ناحیه بین رگبرگی شامل سلولهای بلند، روزنه‌ها و کرک است، که در همه گونه ها عمومیت دارد. ولی از نظر نوع کرک و تراکم آنها تفاوتهایی وجود دارد که می‌تواند دارای ارزش تاکسونومیکی باشد و در جدا سازی گونه‌ها حتی گونه‌های نزدیک مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


Bor N. L. 1970: Bromus L. In: Rechinger K. H. (ed.), Flora Iranica. 70: 107-141. -Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, Graz-Austria.

Clayton W. D. & Renvoize S. A. 1986: Genera Graminum, Grasses of the World. 389. -Her Majesty’s Stationery Office, London.

Ellis R. P. 1979: A procedure for standardizing comparative leaf anatomy in the Poaceae. II. The epidermis as seen in surface view. -Bothalia. 12 (4): 641-671.

Ghahreman A. & Attar F. 1999: Biodiversity of Plant Species in Iran. 1: 356-371. -Tehran University publications.

Mabberley D. J. 1997: The Plant-Book. 103. -Cambridge University Press.

Metcalfe C. R. 1960: Anatomy of the Monocotyledons. 1: 72-81. -Oxford University Press.

Pavlick L. E. 1995: Bromus L. of North America. 160. -Royal British Columbia Museum, Victoria, BC.

Smith P. M. 1970: Taxonomy and nomenclature of the brome-grasses (Bromus L. s.l.). -Notesfrom the Royal Botanic Garden Edinburgh. 39: 361-375.

Tsvelev N. N. 1976: Grasses of the Soviet Union. part 1: 298-343. -Nauka Publishers, Leningrad (English translation published by Amerind Publishing Co., New Delhi, 1983).

Watson L. & Dallwitz M. J. 1992: The grass genera of the World. 1038. -CAB International, Wallingford, UK.