معرفی گونه جدید Paronychia lordeganicaمتعلق به تیره میخک زیر تیره Paronychioideae از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان.

چکیده

طی مطالعه فلور زیر تیره Paronychioideae از تیره میخک و شناسایی نمونه‌های مربوط به جنس Paronychia  در هرباریوم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، گونه Paronychia lordeganicaبه عنوان گونه جدیدی برای دنیا از منطقه لردگان چهارمحال بختیاری معرفی می‌شود. این گونه با گونه‌های نزدیک خود،‏ P. caespitosa در ایران و P. boissieri , P. mesopotamica از سایر کشورها مقایسه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M. 1986: Plan of the Flora of Iran. –Tehran.

Davis, P. H. 1967: Illecebraceae in Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 2: 245-265.
-Edinburgh.

Chaudhri, M. N. 1968: A Revision of the Paronychinae. Drukkerig H. Gianotten N. V.- Tilburg.

Chaudhri, M, N. 1980: Paronychia in K. H. Rechinger Flora Iranica, no. 144: 6-13. –Graz.