اعداد کروموزومی پانزده گونه جنس (Plantago L. (Plantaginaceae از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

2 استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

3 ، مربی گروه زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

اعداد کروموزومی برای 15 گونه جنس Plantago از ایران بررسی شده است. اعداد کروموزومی برای سه گونه (24n=2) P. loeflingii و (10n=2)   P. stocksiiبرای اولین بار و برای گونه (8،10n=2) P. albicans و دو زیر گونه (10n=2)  P. coronopus subsp. commutata   و (20n=2)  P. coronopus subsp. coronopusجدید می‌باشد. سطح دیپلوئیدی کروموزومی گونه‌های مطالعه شده از (8n=2) تا (24n=2) متغیر می باشد. نتایج بدست آمده با گزارشات قبلی مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


Badr, A. & El-Kholy, M. A. 1987: Chromosomal studies in the Egyptian Flora II. Karyotype studies in the genus Plantago L. -Cytologia 52: 725-731.

Badr, S. F. 1999: Relationships of some Plantago species. -Taeckholmia 19 (1): 27-36.

Bassett, I. J. & Crompton, C. W. 1967: Pollen morphology and chromosome numbers of the family Plantaginaceae in North America. –Cand. J. Bot. 46: 349-361.

Briggs, B. D. 1973: Chromosomal studies on Plantago in Australia. –Contrib. New, Wales, Nation Herb 4: 399-405.

Fujiwara, I. 1956a: Karyotype analysis in Plantago (I). -Lakromosome 27-28: 962-962.

Fujiwara, I. 1956b: Karyotype analysis in Plantago (II). -Jap. Jour. Genet.  31: 184-191.

Janighorban, M. 1995: Plantago in Assadi et al. Flora of Iran no.14: 1-53. -Research Institute of Forests and Rangelands.

Matsuo, K. & Noguchi, J. 1989: Karyotype analysis of several Plantago species in Japan with special reference to taxonomic status of Plantgo japonica. –J. Phytogeogr. and Taxon. 37 (1): 27-35.

McCullagh, D. 1934: Chromosome and chromosome morphology in Plantaginaceae (1). -Gentica 16: 1-44.

Moore, D. M. 1976: Plantaginaceae in Tutin et al. Flora Europaea 4: 38-44. -Cambridge Univ.  Press, Cambridge.

Pilger, R. 1937: Plantaginaceae in A. Engler Das Pflanzenreich 4, 269: 1-466. -Engelmann Verlag Berlin.

Rahn, K. 1978: Nomenclatorial changes within the genus Plantago L., infraspecific taxa and subdivisions of the genus. -Bot. Tidsskrift 73: 106-111.

Rahn, K. 1979: Plantago ser. Ovatae. A taxonomic revision. –Bot. Tidsskrift 74: 13-20.

Rahn, K. 1996: A phylogenetic study of the Plantaginaceae. -Bot. J. Linn. Soc. 120:145-198.

Tutel, B., Kandemir, I., Kus, S. & Kence, A. 2005: Classification of Turkish Plantago L. Species Using Numerical Taxonomy. -Turk. J. Bot. 29: 51-61.

Zohary, M. 1972: Plantaginaceae in Flora Palaestina vol. 3: 220-232.  -The Israel Academy of Sciences and Humanities.