کلیدواژه‌ها = Chenopodiaceae
تعداد مقالات: 7
1. الگوی پراکندگی گونه هایC3 وC4 از تیره اسفناج در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 263-276

الهام حاتمی؛ احمد رضا خسروی


2. تشریح مقایسه‌ای ساقه در چهار جنس از قبیلهSalsoleae تیره Chenopodiaceae

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 169-182

رضا رمضان نژاد قادی؛ دینا عزیزیان؛ مصطفی اسدی


3. شمارش کروموزومی و بررسی کاریوتیپ گونه های زیرتیره Salicornioideae از تیره اسفناج در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 128-135

سید محمود غفاری؛ لیلا سیدراثی؛ حسن ابراهیم زاده؛ حسین آخانی


5. جنس Londesia جنسی مستقل از جنس Bassia

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 233-240

مصطفی اسدی


6. آرایه شناسی جنس Noaea در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 23-33

مصطفی اسدی


7. گزارش Atriplex semibaccata از ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 13-14

حمید هویزه؛ حسین صالحی؛ مهری دیناروند