کلیدواژه‌ها = Polygonaceae
تعداد مقالات: 9
1. گونه جدیدی از جنس Atraphaxis (تیره علف هفت بند) از شمال شرق ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-4

سولماز توکلی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ ولی اله مظفریان


2. اعداد کروموزومی برای برخی از گونه‌های Persicaria (تیره علف هفت بند) از ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 75-77

مریم کشاورزی؛ سمانه مسافری


3. بازنگری جنس علف هفت‌بند Polygonum L. sensu lato در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 159-174

ولی‌اله مظفریان


4. گزارش جدید از جنس Calligonum L. در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 84-85

حسن امیرآبادی‌زاده؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ علی‌اصغر معصومی


5. مورفولوژی دانه گرده Rheum L. (Polygonaceae) در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 112-117

قدیر طاهری؛ مصطفی اسدی


7. زیر گونه جدیدی با نام (Persicaria lapatifolia subsp. nodosa (Polygonaceae برای فلور ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 254-257

ثمانه مسافری؛ مریم کشاورزی؛ طیبه امینی


8. گونه جدیدی از جنس .Calligonum L در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 153-153

علی اصغر معصومی؛ حسین بتولی


9. آنالیز کلادیستیک ریخت‌شناسی جنسهای Calligonum و Pteropyrum از تیره Polygonaceae

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 117-125

شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ سولماز توکلی؛ علی‌اصغر معصومی