کلیدواژه‌ها = new records
تعداد مقالات: 44
1. Silene capitellata و S. retinervis ((Caryophyllaceae گزارش‏های جدید برای ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-97

عباس قلی پور؛ محمد امینی‌راد


3. گونه های جدید و گزارش های تازه از استان گیلان، ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 112-120

ولی اله مظفریان


4. گزارش گونه های جدید از جنس گلابی برای پاکستان و کشمیر آزاد

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 82-87

محمد اسلام؛ حبیب احمد؛ حیدر علی؛ جان عالم


5. جنس Sparganium در ایران؛ دو گزارش جدید برای منطقه فلورا ایرانیکا

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 30-34

علیرضا نقی نژاد؛ محمود بیدار لرد


7. گزارش دو گونه جدید از جنس های کتان و آلاله برای ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-28

حسین معروفی؛ عباس قلی پور


8. مطالعه تاکسونومیکی بلوط‌های لوب دار جنگلهای زاگرس

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 62-74

محمد مهرنیا؛ طاهر نژاد ستاری؛ مصطفی اسدی؛ ایرج مهرگان


9. گزارش دو گونه جدید Medicago biflora و Trigonella tenuis از تبار Trifolieae در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 235-238

مسعود رنجبر؛ زهرا حاج مرادی


10. گونه‌های مورفولوژیکی جدید از سیانوفیتای هتروسیست‌دار در شالیزارهای استان گلستان

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 311-317

رقیه سیاه بالایی؛ سعید افشارزاده؛ شادمان شکروی


11. گزارش‌ها و مترادف جدید از جنس گون، بخش‌هایAmmodendron و Caprini از ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 76-83

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی


12. یادداشت هایی از جنس Bromus L. (Poaceae)در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 42-46

رضا نادری؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ مصطفی اسدی؛ حجت الله سعیدی


13. بررسی و مطالعه فلور خزهای ارتفاعات الوند همدان، غرب ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 125-132

سوگل فریدونفر؛ سعید شیرزادیان؛ مسعود رنجبر؛ فرخ قهرمانی نژاد


14. گزارش‌های جدید از قبیله هدی زاره (خانواده بقولات) از ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 63-68

حسن امیرآبادی زاده


15. سه گونه جدید و دو گزارش تازه برای ایران از استان ایلام

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 204-212

ولی الله مظفریان


16. گزارش‌های جدید از تبار اینوله (تیره کاسنی) از ارمنستان

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 249-253

سارا نریمیسا؛ فرخ قهرمانی‌نژاد؛ هاسمیک تر- وسکانیان


17. مقدمه ای بر قارچهای گلسنگی استان زنجان

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 125-129

محمد سهرابی؛ دکتر هاری زیپمن؛ زهره طغرانگار؛ دکتر طاهر نژادستاری


18. گزارش سه گونه جدید از جنس های Achillea, Cardaria, Scorzonera برای فلور ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 167-171

رضا نادری؛ سعید افشارزاده؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ بهمن اسلامی


19. گزارش دو گونه Lotus aegaeus و Phalaris canariensis برای اولین بار از ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 76-79

حسین معروفی


20. معرفی یک واریته جدید و دو گزارش جدید از جنس (Aeluropus (Poaceae در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 61-62

منصوره خداشناس


21. گونه جدید و گزارش‌های جدید از خانواده نعنا از ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 51-56

زیبا جم‌زاد


22. گزارش‌های جدیدی از گونه‌های گلسنگ‌ها در ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 171-172

ساره سادات کاظمی؛ فرخ قهرمانی‌نژاد


23. معرفی دوگونه جدید و گزارش دوگونه جدید بید از ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-6

علی اصغر معصومی؛ فاطمه معینی؛ محمد رضا رحیمی نژاد


25. گزارش‌های جدید از جنس هاپلوفیلوم (تیره سداب) از ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 99-103

محمد رضا جوهرچی؛ مصطفی اسدی