کلیدواژه‌ها = new record
تعداد مقالات: 126
101. یافته‌های جدید در جنس پنیرک .Malva L از ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 247-249

منیژه پاکروان


102. گونه جدید و گزارشی جدید ازجنس Nepeta از ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 143-148

زیبا جمزاد


103. یک گونه جدید و یک گزارش جدید ازجنس Hieracium در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 59-63

زهرا توکلی؛ مصطفی اسدی


104. گزارش جدید گونه Amaranthus spinosus از ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 55-58

زینب محمد زاده؛ مسعود شیدایی؛ مصطفی اسدی


105. گزارش یک گونه جدید از ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 97-99

حسین معروفی


106. گزارش یک گونه جدید از تیره روناس (Rubiaceae) از ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 23-25

بهنام حمزه؛ یونس عصری


107. گونه (Derbesia marina (Derbesiaceae گزارش جدیدی از جلبکهای سبز خلیج فارس

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 75-77

جلوه سهرابی پور؛ رضا ربیعی


108. گونه . Bromus secalinus L به عنوان گزارش جدید از ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 71-73

مریم نوروزی؛ مسعود شیدایی؛ اکرم نوری؛ مصطفی اسدی


109. مطالعاتی روی خانواده زیتون (Oleaceae) در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 41-47

رحمان آزادی


110. یک گزارش جدید و یک گونة جالب از جنس Scorzonera برای ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 159-162

سید رضا صفوی


111. گزارش یک گونه جدید از جنس Trigonella از ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 177-179

مهین جانی ‌قربان


112. گزارش گونهBromus arvensis برای اولین بار از ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 173-175

اکرم نوری؛ مریم نوروزی؛ دینا عزیزیان؛ مسعود شیدایی؛ فریدون ترمه


113. گزارش جنس Gontscharovia برای اولین بار از ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 163-165

زیبا جم‌زاد؛ محمد حاتمی؛ محمود ضعیفی


114. گونه Sida rhombifolia به عنوان گونه جدیدی برای ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 55-57

طیبه امینی؛ حبیب زارع؛ منیژه پاکروان


115. گزارشی از گونه دیگر Oenothera به نام O. sinuata در ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 41-43

طیبه امینی؛ حبیب زارع


116. اولین گزارش گونه (Psilotum nudum (Psilotaceae از ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-3

آیت الله رضایی نودهی؛ شاهپور خانقلی


117. آرایه شناسی جنس یونجه (.Medicago L)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 207-221

ایرج مهرگان؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ دینا عزیزیان


118. زیرگونه Elymuslazicus subsp. attenuatiglumis به عنوان گزارش جدید برای ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 249-251

مهدی یوسفی


119. یک گونه جدید و گزارش‌های جدید از جنس Alcea برای فلور ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 245-247

منیژه پاکروان؛ احمد قهرمان


120. گزارش Cicer bijugum به عنوان گونه ای جدید برای ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 89-91

نسترن جلیلیان


121. گزارش یک گونه جدید از خانواده سیپراسه برای ایران (لنگرود، چمخاله)

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 107-110

ایلکا کوکونن؛ احمد قهرمان؛ علیرضا نقی‌نژاد


122. گزارش یک گونه جدید از Pluchea Cass. برای ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 71-72

حمید هویزه؛ مهری دیناروند


123. اولین گزارش گونه polygonum glabrum در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 85-87

فاطمه اقابیگی


124. گزارش دو گونه جدید برای ایران: Bergia aquatica ، Ammania verticillata

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 255-258

احمد قهرمان؛ غلام‌حسن ویسکرمی


125. گونه Nitraria retusa ، گزارش جدید برای فلور ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 209-211

حمید هویزه؛ مهری دیناروند