گزارش جنس Gontscharovia برای اولین بار از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

جنس تکگونه‌ایGontscharovia با گونهG. popovii برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. این گونه براساس صفات مورفولوژیکی برگها, گل آذین، کاسه گل و فندقه تشخیص داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Borissova, A.G. 1954. Gotscharovia in B. K. Shishkin, editor, Fl. U. S. S. R, 21: 628-630.- Akademii Nauk SSR, Moskova-Leningrad.

Hedge, I. C. & Wendelbo, P. 1964. Studies in the Flora of Afghanistan I. -ǺRB. Univ. Bergen-1963-Mat,-Naturv. Serie. No.18.

Hedge, I. C. 1990. Labiatae, Gontscharovia in S. I. Ali & Y. J. Nasir, editors, Flora of West Pakistan, 192:232-234. -Karachi

Mozaffarian, V. 1988. New species and new plant records from Iran. -Iran. Journ. Bot. 4(1): 61-70.

Rechinger, K. H. 1982. Gontscharovia in K. H. Rechinger, editor, Flora Iranica, 150: 504-505. -Graz.