کلیدواژه‌ها = taxonomy
تعداد مقالات: 97
76. مقدمه‌ای بر منطقه انتشار و تاکسونومی جنس Verbascum در ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 30-32

فریبا شریف نیا


77. مطالبی نو از جنس Alceaدر ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 183-186

منیژه پاکروان


78. گونه جدیدی از جنس Astragalus در کردستان

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 92-93

علی اصغر معصومی؛ حسین معروفی


79. یک واریته جدید از جنس .Tragopogon L برای ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 99-100

سید رضا صفوی؛ حسین معروفی


82. دو گونه جدید از جنس Linaria در ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 251-258

فتح الله فلاحیان؛ سید محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی؛ علی اصغر معصومی


83. یافته‌های جدید در جنس پنیرک .Malva L از ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 247-249

منیژه پاکروان


84. گزارشهای جدید از جنس گون در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 111-113

علی اصغر معصومی؛ سید رضا صفوی؛ بهمن علیزاده؛ محمد رضا جوهرچی؛ حسن امیرآبادی زاده


85. مطالعه ریخت شناسی و بازنگری تاکسونومیک جنس (Secale L. (Triticeae, Poaceae در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 1-14

محمدرضا رحیمی نژاد؛ جمال صاحبی؛ فاطمه ناصر نخعی


86. مطالعه آناتومی – تاگزونومی گونه‌های بخش سراتولوئیده (جنس کوزینیا، خانواده کاسنی) در ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 119-141

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ کاظم مهدیقلی؛ مسعود شیدائی


87. یک گزارش جدید و یک گونة جالب از جنس Scorzonera برای ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 159-162

سید رضا صفوی


88. بررسی پروتئین دانه برخی گونه های ایرانی جنس کتان .Linum L و ارتباط تاکسونومیک آنها

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 49-54

فریبا شریف نیا؛ مصطفی اسدی


89. یک گونه جدید و گزارش‌های جدید از جنس Alcea برای فلور ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 245-247

منیژه پاکروان؛ احمد قهرمان


90. آرایه شناسی جنس یونجه (.Medicago L)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 207-221

ایرج مهرگان؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ دینا عزیزیان


92. مطالعه دانه گرده در گونه‌هایی از جنس .Nepeta L در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 19-26

دینا عزیزیان؛ فریبا سرپوشان؛ زیبا جم‌زاد


94. جنس Londesia جنسی مستقل از جنس Bassia

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 233-240

مصطفی اسدی


95. اهمیت تاکسونومیکی ساختار تشریحی برگ در گیاهان جنس .Onosma L از ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 167-180

دینا عزیزیان؛ جمال کسائیان؛ محبوبه خاتم ساز


96. آرایه شناسی جنس Noaea در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 23-33

مصطفی اسدی


97. مطالعات اپیدرم برگ در گونه‌های جنس بنگ‌دانه در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 81-90

احمد قهرمان؛ محبوبه خاتمساز؛ مریم گنجی کریمی