نویسنده = مسعود شیدایی
تعداد مقالات: 17
1. کاربرد تاکسونومیکی کرکهای دمگل و خورجینک در گونه‌های .Brassicaceae) Alyssum L) ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 133-141

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ مصطفی اسدی؛ مسعود شیدایی


2. تاثیر فاکتورهای محیطی بر تنوع ریختی گونه های هیپنه آ

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 64-69

فاطمه سرگزی؛ مسعود شیدایی؛ حسین ریاحی


3. مطالعات ریخت شناسی و ریز ریخت شناسی گل و فندقه برخی از گونه های (Onosma L. (Boraginaceae در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 211-227

مهناز عرب عامری؛ احمدرضا محرابیان؛ مسعود شیدایی


4. مورفومتری و مطالعه خصوصیات گرده در بخشه Cousinia از جنس Cousinia در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 158-166

زهرا احمد خان بیگی؛ مسعود شیدایی؛ فریده عطار


5. ارزش تاکسونومیکی ساختار تشریحی برگ در گونه‌های جنس Oryzopsis Michx. (Poaceae) در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 263-275

زهرا یزدانبخش؛ رمضان علی خاوری نژاد؛ مسعود شیدایی؛ مریم کشاورزی


6. ریخت شناسی دانه گرده در جنسL. Fumaria (Papaveraceae) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 98-104

مریم کشاورزی؛ فاطمه ابراهیم زاده آرائی؛ فرزانه حبیبی تیرتاش؛ مسعود شیدایی


7. معرفی یک گونه جدید جنس (Caryophyllaceae) Arenaria L. متعلق به بخش Capillares از ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 218-220

فاطمه فدائی؛ مسعود شیدایی؛ مصطفی اسدی


8. مطالعه دانه گرده برخی گونه های جنس Adonis L. (تیره آلاله) در ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 165-170

مجید قربانی نهوجی؛ دینا عزیزیان؛ مسعود شیدایی؛ محبوبه خاتم ساز


9. گزارش جدید گونه Amaranthus spinosus از ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 55-58

زینب محمد زاده؛ مسعود شیدایی؛ مصطفی اسدی


10. گونه . Bromus secalinus L به عنوان گزارش جدید از ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 71-73

مریم نوروزی؛ مسعود شیدایی؛ اکرم نوری؛ مصطفی اسدی


11. بررسی پروتئینهای ذخیره‌ای بذردر برخی جمعیتها و گونه‌های .Lotus L

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 15-22

نسترن جلیلیان؛ مسعود شیدایی؛ مصطفی اسدی؛ محمود موسوی


12. گزارش گونهBromus arvensis برای اولین بار از ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 173-175

اکرم نوری؛ مریم نوروزی؛ دینا عزیزیان؛ مسعود شیدایی؛ فریدون ترمه


13. بررسی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در برخی جمعیت‌های و گونه‌های Stipa L.

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 127-133

سعیده عطائی؛ مسعود شیدایی؛ بهرام زهزاد؛ مصطفی اسدی


14. بررسی پروتئین های بذر گونه ها و جمعیت های خارشتر (Alhagi)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 141-149

مسعود شیدایی؛ زهرا یزدانبخش؛ فرانسواز برناد


15. زیر‌گونه جدیدی از جنس Liliaceae) Tulipa) در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 65-67

شیرین زجاجی‌فر؛ مسعود شیدایی


16. بررسی فنتیکی گونه های Atropa در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 41-46

مسعود شیدایی؛ مریم گلدسته؛ محبوبه خاتم‌ساز


17. بررسی سیتولوژیکی، مورفومتری و پروتئینی گونه‌های Solanum ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 187-208

مسعود شیدایی؛ مریم هنرور؛ محبوبه خاتم ساز