تاثیر فاکتورهای محیطی بر تنوع ریختی گونه های هیپنه آ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تنوع ریختی و بوم شناسی و ارتباط درون گونه‌ای جلبک قرمز جنس هیپنه آ بر روی 15 جمعیت متعلق به 5 گونه از دریای عمان در این پژوهش بررسی شده است. در این پژوهش تجزیه و تحلیل خوشه‌ای، تجزیه مولفه های اصلی و تحلیل روابط بوم شناسی گونه ها انجام گرفت. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که صفاتی مثل وجود انشعابات خاص، موقعیت تتراسپورانژها و نحوه اتصال جلبک به زیستگاه جلبک بیشترین نقش را به عنوان صفات تشخیصی جدا کننده گونه ها در این جنس داشته اند. دو خوشه اصلی تشکیل شد که H. boergesenii در خوشه اول قرار گرفت و خوشه دوم شامل دو زیر خوشه بود که در زیر خوشه اول گونه های H. charoides ، H. valentiae و H. musciformis و در زیرخوشه دوم H. pannosa قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنوع در زیرخوشه اول به میانگین شوری سالیانه و در زیر خوشه دوم به میانگین سالیانه اسیدیته، دمای آب و میانگین ناخالصی ها ی آن شامل مواد ارگانیک و غیر ارگانیک مرتبط است.

کلیدواژه‌ها


Agardh, J. G. 1852: Species genera et ordines algarum. Algas florideas complectens, Gleerup, Lund.

Geraldino, P. J. L. Riosmena, R. Rodriguez,M. & Liao, L. M. 2010: Phylogenetic relationships within the genus Hypnea (Gigartinales, Rhodophyta), with a description of H. caespitosa Sp. Nov.- Jour Phyco 46 (2):336-345.

Geraldino, P. J. L. Yang, E. C & Boo S. M. 2006: Morphology and molecular phylogeny of H. flexicaulis (Gigartinales, Rhodophyta) from Korea.- Algea 21(4): 417-423.

Gharanjik, B. M. 2000: The marine algae of the Sistan and Baluchestan province, Iran.- Iranian Journal of Fisheries Science, 2(2);57-70. (In Persian)

Gharanjik, B. M. & Rohani-Ghadikolai, k. 2009: Atlas of sea algae from Persian Gulf and Oman Sea coasts.- Iranian Fisheries Research Organization, Tehran, pp 120. (In Persian)

Guiry, M. D. et al. 2006: Algae Base version 4.1 World-wide Web electronic publication.- National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org; searched on 11 November.

Hamer, O. Harper, D. A.T. & Ryan, P. D. 2012: PAST: Paleontological Statistics software package for education and data analysis.- Paleontol Electronica, 4, 9.

John, D. M. & Al-Thani, R. F. 2014: Benthic marine algae of the Persian Gulf: a critical review and analysis of distribution and diversity patterns.- Nova Hedwigia: 98 (3–4): 341–392.

Mshigeni, K. E. & Chapman, D. J. 1994: Hypnea (Gigartinales, Rhodophyta). In Akatsuka, I. (ed.) Biology of Economic Algae.- SPB Academic Publishing, The Hague, the Netherlands, pp. 245–81.

Podani, J. 2000: Introduction to the Exploration of Multivariate Biological Data, English Translation.- Backhuys Publishers, Leiden, pp 407.

Rodrigues, N. 2011: Diversity of Genus Hypnea (Gigartinales, Rhodophyta) in the State of Sao Paulo-based on Molecular Markers and Morphology. Master of Science thesis.- Institute Biosciences of the University of Ersidade Sao Paulo.

Sohrabipour, J. & Rabii, R. 1999: A list of marine algae of sea shores of the Persian Gulf and Oman sea in the Hormozgan province.- Iran. J. Bot. 8(1): 131-162.

Sohrabipour, J. & Rabiei, R. 2005: Derbesia marina (Derbesiaceae), a new record of green algae from Persian Gulf. –Iran. J. Bot.: 11(1): 75- 77.

Sohrabipour, J. & R. Rabiei 2007: The checklist of green algae of the Iranian coastal lines of the Persian Gulf and Gulf of Oman.- Iran. J. Bot.: 13 (2): 146-149.