نویسنده = مسعود شیدائی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعات سیتولوژیکی جنس . Clypeola L از خانواده شب بو در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 201-210

مریم کشاورزی؛ سوسن عباسیان؛ مسعود شیدائی


2. مطالعات گرده‌شناسی جنس Asteraceae) Carduus) در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 211-220

هجرانه عزیزی؛ مسعود شیدائی؛ مریم نوروزی


3. مطالعه بیوسیستماتیک گونه‌های جنسFumaria L. (Fumariaceae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 294-301

مریم کشاورزی؛ فاطمه ابراهیم‌زاده آرایی؛ پریناز قادم؛ فرزانه حبیبی تیرتاش؛ مسعود شیدائی


4. مطالعه آناتومی – تاگزونومی گونه‌های بخش سراتولوئیده (جنس کوزینیا، خانواده کاسنی) در ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 119-141

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ کاظم مهدیقلی؛ مسعود شیدائی