نویسنده = مریم کشاورزی
تعداد مقالات: 9
1. مطالعات سیتولوژیکی جنس . Clypeola L از خانواده شب بو در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 201-210

مریم کشاورزی؛ سوسن عباسیان؛ مسعود شیدائی


2. شمارش کروموزومی برخی گونه های (Stellaria L. (Caryophyllaceae و بعضی تاکسونهای مرتبط در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 36-40

مریم کشاورزی؛ سمیه اسفندانی بزچلویی


3. تشریح مقایسه‌ای ساقه و برگ در سه جنس از زیر تیره Alsinoideae تیره Caryophyllaceae

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-79

مریم کشاورزی؛ سمیه اسفندانی بزچلویی


4. اعداد کروموزومی برای برخی از گونه‌های Persicaria (تیره علف هفت بند) از ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 75-77

مریم کشاورزی؛ سمانه مسافری


5. مطالعه بیوسیستماتیک گونه‌های جنسFumaria L. (Fumariaceae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 294-301

مریم کشاورزی؛ فاطمه ابراهیم‌زاده آرایی؛ پریناز قادم؛ فرزانه حبیبی تیرتاش؛ مسعود شیدائی


7. ارزش تاکسونومیکی ساختار تشریحی برگ در گونه‌های جنس Oryzopsis Michx. (Poaceae) در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 263-275

زهرا یزدانبخش؛ رمضان علی خاوری نژاد؛ مسعود شیدایی؛ مریم کشاورزی


8. ریخت شناسی دانه گرده در جنسL. Fumaria (Papaveraceae) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 98-104

مریم کشاورزی؛ فاطمه ابراهیم زاده آرائی؛ فرزانه حبیبی تیرتاش؛ مسعود شیدایی


9. زیر گونه جدیدی با نام (Persicaria lapatifolia subsp. nodosa (Polygonaceae برای فلور ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 254-257

ثمانه مسافری؛ مریم کشاورزی؛ طیبه امینی