دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، دی 1398، صفحه 79-181 
گونه جدیدی از بخشه Hypoglottidei سرده گون (تیره باقلاییان) از ایران

صفحه 95-102

علی باقری؛ محمد محمودی؛ علی اصغر معصومی؛ فرانک آر. بلاتنر


بازنگری جنس Zannichellia L. (Potamogetonaceae) در ایران

صفحه 103-114

شبنم عباسی؛ سعید افشارزاده؛ مهری دیناروند


یک گزارش نو از جنس Ficus ((Moraceae برای فلور ایران

صفحه 115-119

فیروزه بردبار؛ منصور میرتاج‌الدینی


بررسی تنوع کاریوتیپی در برخی از گونه‌های سرده لاله واژگون (تیره لاله)

صفحه 127-134

فاطمه حزباوی؛ شهلا حسینی؛ قادر میرزا قادری؛ محفوظ ادوایی


عدد کروموزومی چند گونه گیاه آوند دار از ایران

صفحه 140-144

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی


مطالعه آناتومیکی برگ گونه Ging. ex Benth. Ajuga chamaecistus از تیره نعنائیان

صفحه 152-181

فرحزا کاظمی سعید؛ زیبا جم‌زاد؛ آتوسا وزیری؛ عادل جلیلی؛ فاطمه سفیدکن