دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-173 
3. گونه‌‌ای جدید از جنس Onobrychis (Papilionaceae) از ایران

صفحه 114-119

فرنگیس قنواتی؛ حسن امیرآبادی‌زاده


4. یک گونه جدید از جنس Codonopsis (تیره گل استکانی) از آسیای میانه

صفحه 119-124

فورکات کازانو؛ اولوگیک کودیروو؛ انار میرزاگالیوا