دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، دی 1397، صفحه 91-173 
یک گونه جدید از جنس Codonopsis (تیره گل استکانی) از آسیای میانه

صفحه 119-124

فورکات کازانو؛ اولوگیک کودیروو؛ انار میرزاگالیوا