کلیدواژه‌ها = Euphorbia
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه کاریوتیپی و گزارش عدد کروموزومی جدید در برخی گونه‌های سرده فرفیون، تیره Euphorbiaceae در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-71

جرن فصیحی؛ شاهین زارع؛ نسیم اذانی؛ یاسمن سلمکی


2. یک مترادف ویک گزارش جدید از جنس فرفیون برای فلورایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 112-116

یاسمین ناصح؛ محمد رضا جوهرچی


3. گزارش دو گونه جدید از جنس Euphorbia برای فلور ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 78-80

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی؛ بهرام زهزاد


4. گزارش‌های جدید و جالب از خانواده Euphorbiaceae از ایران و خراسان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 189-193

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی