کلیدواژه‌ها = Palynology
تعداد مقالات: 8
1. ریخت شناسی گرده در خانواده گل مغربی در ایران

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 16-27

صدیقه رحیمی؛ احمدرضا محرابیان؛ مسعود شیدایی؛ مژده محبی صدر


2. ریخت شناسی هاگ سرخس Cheilanthes persica (Bory) Mett. ex Kuhn. و مراحل نموی آن

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 130-135

سید محمد معصومی؛ حمید رضا قاسمپور؛ جواد صبحی


3. نکاتی درباره چند گونه از جنس Delphinium در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 202-210

فریبا شریف نیا؛ معصومه حسن بارانی؛ مصطفی اسدی


4. مطالعات گرده‌شناسی جنس Asteraceae) Carduus) در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 211-220

هجرانه عزیزی؛ مسعود شیدائی؛ مریم نوروزی


5. مطالعات گرده شناسی در برخی گونه های جنس Salix در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 118-126

فریبا بابایی؛ منیژه پاکروان؛ علی اصغر معصومی؛ اختر توسلی


6. مطالعه بیوسیتماتیکی برخی گونه های جنس خشخاش (Papaver) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 54-68

فریبا شریف نیا؛ سوده حیدریان؛ فهیمه سلیم پور


7. بررسی مورفولوژیکی و گرده شناسی چند گونه .Achillea L در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 213-226

نسیم اذانی؛ مسعود شیدایی؛ فریده عطار


8. بررسی میکروماکرومورفولوژی برخی گونه‌های جنس Lathyrus در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 205-212

فریبا شریف‌نیا؛ روشنک سلیمانی؛ فهیمه سلیم‌پور