نکاتی درباره چند گونه از جنس Delphinium در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

3 استاد پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران.

چکیده

در راستای بازنگری نمونه‌های هرباریومی متعلق به جنس Delphinium، گونه D. kurdicum Boiss. & Hohen. برای اولین بار از غرب ایران گزارش می‌گردد. همچنین، گونه D. zalil Aitch & Hemsl. به عنوان یک گونه مستقل از D. semibarbatum Bienert ex Boiss. معرفی شده است. این گونه با گونه مجاور خود D. ochrolecum Stev. ex  DC. مقایسه شده است. این گونه‌ها براساس ویژگی‌های مورفولوژیکی، گرده‌شناسی و الگوی اپیدرمی گلپوش بررسی شده‌اند. کلید شناسایی جدید برای تمام گونه‌های گل زرد Delphinium در ایران ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Boissier, P. E.1867: Delphinium in Flora Orientalis, vol. 1: 112-136. -Basileae et Genevae. Christensen, K. I. & Hansen, H. V. 1998: SEM studies of epidermal patterns of petals in Angiosperms. -Opera Botanica,  no.135.

Davis, P. H., 1965:  Delphinium in Flora of Turkey, vol. 1: 108-134. -Edinburgh at the University Press. http://ipni.org/ipni/plantnamesearchpage.

Ilarslan, H., Ilarslan, R. & Blanch, C. 1997: Seed morphology of the genus Delphinium L. (Ranunculaceae) in Turkey. -Collect. Bot. (Barcelona) 23: 79-95.

Iranshahr, M. 1992: Delphinium in K. H. Rechinger Flora Iranica, no. 171: 44-89. -AkademischeDRruck-u.Verlagsanstalt Graz-Austria.

Moore, P. D., Webb, J. A. & Couirson, M. E. 1991: Pollen Analysis. -Oxford Black Well Scientific Publication.

Nevskii, S. A. 1937: Delphinium in V. L. Komarov Flora of the USSR vol. 7: 99-183 (translated from Russian by Israel Program for Scientific Translations Jerusalem 1970).

Punt, W, Blackmore, S, Nilsson, S & Thomas, A. 1994: Glossary of Pollen and Spore Terminology. -Utrecht: LPP Foundation.

Parsa, A., 1951: Delphinium in Flore de´ l Iran, vol. 1: 424-442. -Tehran University.

Scholes, P., Dessein, S., D’Hondt, C., Huysmans, S. & Smets, E. 2002: CARNOY: a new digital measurement tool for palynology. -Grana vol. 41: 124-126.