کلیدواژه‌ها = Identification key
تعداد مقالات: 7
1. گونه جدید Acantholimon saadii (Plumbaginaceae) از ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-5

مصطفی اسدی؛ امین زراعتکار


2. تاکسونومی جنس .Paeonia L از تیره گل صد تومانی (Paeoniaceae) در ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-78

مصطفی اسدی


3. نکاتی درباره چند گونه از جنس Delphinium در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 202-210

فریبا شریف نیا؛ معصومه حسن بارانی؛ مصطفی اسدی


4. سرده Phlomoides Moench (نعنایان؛ زیرتیره نعنا؛ طایفه Phlomideae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 207-219

یاسمن سلمکی؛ شاهین زارع؛ گونتر هویبل


5. گزارش یک گونه جدید و کلید شناسایی گونه‌های جنس L. Oxalis در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 196-198

منصوره خداشناس؛ طیبه امینی


6. ارزش تاکسونومیکی ساختار تشریحی برگ در گونه‌های جنس Oryzopsis Michx. (Poaceae) در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 263-275

زهرا یزدانبخش؛ رمضان علی خاوری نژاد؛ مسعود شیدایی؛ مریم کشاورزی


7. یاداشتهایی بر تاکسونومی و پراکنش Sameraria (تیره شب بو) در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 163-168

حمید موذنی؛ شاهین زارع؛ حمیده رنجبر