کلیدواژه‌ها = Asparagus
تعداد مقالات: 3
1. گزارش گونه جدیدی از Asparagus ، تیره Asparagaceae برای فلور ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 30-32

سید محمد مهدی حمدی


2. گونه جدیدی از جنس مارچوبه (Asparagus) در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 44-46

سیدمحمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی


3. گوناگونی کاریوتیپ و ویژگی ژنوم در پنج مانگرو تک‌لپه از ساحل اوریسا، هند

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 5-14

اس ینا؛ آنات باندهو داس