گونه جدیدی از جنس مارچوبه (Asparagus) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

گونه  Asparagus touranensisمتعلقبهزیرجنس  Asparagopsis  بوده و قرابت و ارتباط آن با زیر گونه Asparagus capitatus subsp. gracilis در برگ های خاری قاعده ساقه، شکل کلادود و فرم رویشی است.  تفاوت  این دو تاکسون در محل مفصل دم گل، اندازه کلادود، اندازه دم گل و نسبت دم گل به پوشش گل است. این تاکسون به عنوان گونه‌ای جدید از ایران گزارش می گردد. این گونه از مناطق مختلف ایران شامل سمنان، خراسان ، خوزستان و هرمزگان جمع آوری شده است. ویژگیها، محل دقیق جمع‌آوری، رویشگاه، پراکنش جغرافیایی و آخرین وضعیت نامگذاری گونه توضیح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Baker, J. G. 1875: Revision of the genera and species of Asparagaceae. -Bot. J. Linn. Soc., vol. 14:  508-632.

Browicz, K. 1990: Asparagus in Rechinger K. H. Flora Iranica no. 165: 169-176. –Graz.

Davis P. H. 1984: Asparagus in Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 8:  75-81. -Edinburgh.

Hamdi S. M. M. & Assadi M. 2009: Asparagus khorasanensis(Asparagaceae), a new species from Iran. -Feddes Repertorium  120  (7-8): 419-426.

Holmgren, P. K. & Holmgren, N. H. 1998: (continuously updated): Index herbariorum. – http:// sciweb.nybg.org/science2/Index Herbariorum.asp

Iljin M. 1935: Asparagus in V. L. Komarov (ed.), Flora URSS. 4: 424-442. -Moskva & Leningerad.

Parsa A. 1949:  Flore de I’ Iran 5: 370-386. -Min. de I’ Edue., Mus. d’ Hist. Nat., Tehran.

Wendelbo P. 1964: Asparagus in Rechinger, K. H. Flora of Lowland Iraq 143-160.

Wendelbo P. 1985: Asparagus in Flora of Iraq vol. 8: 179-183. Bghdad.