کلیدواژه‌ها = new species
تعداد مقالات: 113
76. گونه‌های جدیدی از جنس اسکروفولاریا در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 193-202

فریده عطار؛ محمد رضا جوهرچی؛ مصطفی نوروزی؛ احمد حاتمی


78. یادداشتهائی بر جنس اسکلروفولاریا در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 136-143

فریده عطار


79. گونه جدید (Astragalus hotkanensis (Fabaceae, sect. Microphysa از ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 90-92

علی اصغر معصومی؛ سید منصور میرتاج الدینی


80. گونه جدیدی از جنس Astragalus در کردستان

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 92-93

علی اصغر معصومی؛ حسین معروفی


81. گونه جدید Sisymbrium kermanicum از ایران، کرمان

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 94-96

منصوره خداشناس؛ سید منصور میرتاج الدینی؛ مصطفی اسدی


82. گونه جدید و گزارشی جدید ازجنس Nepeta از ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 143-148

زیبا جمزاد


83. گونه های جدید جنس Acantholimon از تیره Plumbaginaceae در ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 129-136

مصطفی اسدی؛ سید منصور میر تاج الدینی


84. تعدادی گونه‌های جدید و جالب توجه جدید گون از ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 101-109

علی اصغر معصومی


85. یک گونه جدید و یک گزارش جدید ازجنس Hieracium در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 59-63

زهرا توکلی؛ مصطفی اسدی


87. چهار گونه جدید Acantholimon از ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 31-39

مصطفی اسدی


88. گونه ای جدید از جنس COUSINIA از جنوب غرب ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 65-69

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ اقدس صابر؛ شاهین زارع


89. گونه جدید بارانک (Sorbus tiliaefolia ) از شمال ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 147-151

حبیب زارع،؛ طیبه امینی؛ مصطفی اسدی


90. دو گونه جدید Acantholimon hormozganense و A. zaeifii از ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 153-157

مصطفی اسدی


91. گونه جدید Cousinia subpectinata از بخش Platyacanthae از غرب کرمان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 143-146

سید منصور میرتاج الدینی؛ فریده عطار؛ مصطفی اسدی


92. دو گونه جدید از جنس Acantholimon در ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 25-29

مصطفی اسدی


93. یک گونه جدید منحصر به فرد از جنس گون در کرمانشاه، ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 59-61

علی اصغر معصومی؛ بهنام حمزه


94. گونه جدید گون از بخش Caprini از ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 203-205

علی اصغر معصومی؛ دیتریش پودلش


95. گونه جدید اسپیره (Spiraeasheikhii) از شمال ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 253-255

حبیب زارع


96. گونه‌های جدید از جنس کوزینیا در ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 161-169

فریده عطار؛ احمد قهرمان


97. گونه‌های جالب توجه از جنس گون از بخش Caprini از ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 121-125

علی‌اصغر معصومی


98. گونه‌های جدید و جالب توجه از جنس گون در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 69-70

علی‌اصغر معصومی؛ سیدمحمد علی وکیلی شهربابکی


99. مطالعاتی بر جنس کوزینیا (خانواده کاسنی) در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 55-62

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ مصطفی اسدی


100. یک گونه جدید منفک گون از بخش Caprini از خراسان

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 63-64

علی‌اصغر معصومی؛ حکمت صفوی؛ یاسمن ناصح