کلیدواژه‌ها = Lamiaceae
تعداد مقالات: 18
1. مطالعه سیتولوژیکی چهار گونه انحصاریNepeta L. (نعناییان) در ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 62-66

مریم حسنی‌نژاد؛ زیبا جم‌زاد؛ سعید افشار زاده؛ حجت‌اله سعیدی


2. مطالعه آناتومیکی برگ گونه Ging. ex Benth. Ajuga chamaecistus از تیره نعنائیان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 152-181

فرحزا کاظمی سعید؛ زیبا جم‌زاد؛ آتوسا وزیری؛ عادل جلیلی؛ فاطمه سفیدکن


3. گونه Salvia sclareopsis از تیره نعنائیان، گزارشی جدید برای فلور عراق

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 120-122

ساکار یاسین حه مه؛ سامان عبدالرحمن احمد


5. گزارش یک عدد کروموزومی جدید و تنوع کاریوتیپ در Thymus transcaspicus Klokov.

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-64

مهدی مرادی،؛ وحیده ناظری جونقانی؛ محمدرضا حسندخت


6. مطالعات ریز ریخت شناسی کرک در جنس Marrubium L. ، تیره Lamiaceae در ایران و نقش عوامل محیطی بر گوناگونی آنها

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 39-58

مریم اهوازی؛ زیبا جم زاد؛ غلامرضا بلالی؛ حجت الله سعیدی


7. شناسایی و تایید مولکولی آویشن ایرانی (Thymus persicus) بر اساس توالی‌های nrDNA ITS

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 179-185

علی سنبلی؛ محمد حسین میرجلیلی؛ زیبا بختیار؛ زیبا جم زاد


9. سرده Phlomoides Moench (نعنایان؛ زیرتیره نعنا؛ طایفه Phlomideae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 207-219

یاسمن سلمکی؛ شاهین زارع؛ گونتر هویبل


10. موقعیت تاکسونومیک جنس Nepeta L. (Lamiaceae) درکشمیر هیمالیا، هندوستان

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 181-188

توحیدا حسن؛ غلام‌حسن دار؛ انظر احمد خورو


11. تنوع مورفولوژیکی گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 88-97

سید علی اندی؛ وحیده ناظری؛ ذبیح اله زمانی؛ جواد هادیان


12. گونه جدیدی از جنس مرزه Satureja kermanshahensis (Lamiaceae) از ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 213-217

زیبا جم‌زاد


14. مطالعه میکرو مورفوژیکی جنس (Scutellaria (Lamiaceae در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 227-239

مریم حسنی نژاد؛ زیبا جم زاد؛ مهدی یوسفی


15. مطالعه تشریحی برگ در جنس توکریوم (مریم نخودی) از خانواده نعناع در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 196-204

مریم عشرتی فر؛ فریده عطار؛ کاظم مهدی قلی


17. گونه جدید و گزارش‌های جدید از خانواده نعنا از ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 51-56

زیبا جم‌زاد


18. ارزش بالقوه صفات فیتوشیمیائی و میکرومورفولوژیکی در بررسی تاکزونومیکی جنس Vitex

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 15-35

روح انگیز عباس عظیمی؛ زیبا جم زاد جم زاد؛ فاطمه سفید کن؛ غلامرضا بخشی خانیکی