کلیدواژه‌ها = Trigonella
تعداد مقالات: 6
1. ریخت‌شناسی دانه اطلاعات قرابت فیلوژنتیک بین گونه‌هایMedicagoid Trigonella و Medicago و Melilotus را با استفاده از مارکرمولکولی ITS تکمیل می نماید

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-51

سیما خندانی؛ مصطفی اسدی؛ ایرج مهرگان؛ طاهر نژادستاری؛ رمضانعلی خاورری نژاد


2. گزارش دو گونه جدید Medicago biflora و Trigonella tenuis از تبار Trifolieae در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 235-238

مسعود رنجبر؛ زهرا حاج مرادی


3. گزارش یک گونه جدید از جنس Trigonella از ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 177-179

مهین جانی ‌قربان


4. تخمین سیتوفتومتری 4C DNA و تجزیه کاریوتیپ ده رقم شنبلیله II

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 151-159

آنات باندهو داس؛ سوپراوا موهانتی؛ پرماندانا داس


5. تخمین سیتوفتومتری4C DNA و تجزیه کاریوتیپ ده رقم شنبلیله

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 1-9

آنات باندهو داس؛ پرماناندا داس؛ اس موهانتی


6. گزارش تعدادی گیاه جدید و جالب از ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 271-277

بهنام حمزه