نویسنده = منیژه پاکروان
تعداد مقالات: 7
1. مطالعاتی در باره جنس گون (Astragalus) بخش Xiphidium در ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-50

احمد قهرمان؛ علی اصغر معصومی؛ منیژه پاکروان


2. مطالعات گرده شناسی در برخی گونه های جنس Salix در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 118-126

فریبا بابایی؛ منیژه پاکروان؛ علی اصغر معصومی؛ اختر توسلی


3. مطالبی نو از جنس Alceaدر ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 183-186

منیژه پاکروان


4. ترکیب جدیدی از جنس ختمی (.Alcea L) در ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 97-98

منیژه پاکروان


5. گونه Sida rhombifolia به عنوان گونه جدیدی برای ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 55-57

طیبه امینی؛ حبیب زارع؛ منیژه پاکروان


6. یک گونه جدید و گزارش‌های جدید از جنس Alcea برای فلور ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 245-247

منیژه پاکروان؛ احمد قهرمان


7. گونه جدیدی از جنس گون (Astragalus L. ) در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 257-259

منیژه پاکروان؛ یاسمین ناصح؛ علی اصغر معصومی