نویسنده = زیبا جم‌زاد
تعداد مقالات: 14
1. مطالعه سیتولوژیکی چهار گونه انحصاریNepeta L. (نعناییان) در ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 62-66

مریم حسنی‌نژاد؛ زیبا جم‌زاد؛ سعید افشار زاده؛ حجت‌اله سعیدی


2. مطالعه آناتومیکی برگ گونه Ging. ex Benth. Ajuga chamaecistus از تیره نعنائیان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 152-181

فرحزا کاظمی سعید؛ زیبا جم‌زاد؛ آتوسا وزیری؛ عادل جلیلی؛ فاطمه سفیدکن


3. تغییرات ریختی راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در جنگل‌های هیرکانی ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-47

پریسا پناهی؛ زیبا جم‌زاد؛ مهدی پورهاشمی؛ مریم حسنی‌نژاد


4. جنس Dionysia در ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 15-30

زیبا جم‌زاد


5. ارزش تاکسونومیک صفات مورفولوژیکی فندقه و برگ در جنس‌های Hymenocrater، Nepeta بخش Psilonepeta و Lophanthus

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 80-95

فریبا سرپوشان؛ زیبا جم‌زاد؛ طاهر نژاد ستاری؛ ایرج مهرگان


7. گونه جدید و گزارش‌های جدید از خانواده نعنا از ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 51-56

زیبا جم‌زاد


8. گزارش جنس Gontscharovia برای اولین بار از ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 163-165

زیبا جم‌زاد؛ محمد حاتمی؛ محمود ضعیفی


9. مطالعه دانه گرده در گونه‌هایی از جنس .Nepeta L در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 19-26

دینا عزیزیان؛ فریبا سرپوشان؛ زیبا جم‌زاد


10. مطالعاتی درباره تیره Saxifragaceae در ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1372، صفحه 137-142

زیبا جم‌زاد


11. گزارش گونه Knautia montana بعنوان گونه جدیدی برای ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1371، صفحه 111-113

زیبا جم‌زاد


13. Eremostachys lanata و Mentha mozaffarianii دو گونه جدید خانواده Labiatae از ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1366، صفحه 111-116

زیبا جم‌زاد


14. گونه‌های گیاهی جدیدی از جنس‌های Nepeta و Ajuga در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1363، صفحه 95-103

زیبا جم‌زاد؛ مطصفی اسدی