گزارش گونه Knautia montana بعنوان گونه جدیدی برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران - ایران

چکیده

گونه Knautia montana  که از شمال غرب در منطقه حفاظت شده ارسباران جمع‌آوری گردیده، برای اولین بار از ایران گزارش داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Jamzad, Z. 1989: Studies on Dipsacaceac in Iran, new taxa and new records. -Iran. Journ. Bot. 4(2): 184.