دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، آذر 1371، صفحه 57-113