دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، آذر 1373، صفحه 177-259 
گزارشی از فلور خزه‌ای شمال ایران

صفحه 177-185

سعید شیرزادیان؛ ساروپ سودرشن کمار


دو گونه جدید از جنس گون(Astragalus) از ایران

صفحه 251-254

علی اصغر معصومی؛ مسعود رنجبر مبارکه


گونه جدیدی از جنس گون (Astragalus L. ) در ایران

صفحه 257-259

منیژه پاکروان؛ یاسمین ناصح؛ علی اصغر معصومی