گونه جدید Campanula kurdistanica (خانواده گل استکانی) از کردستان، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی از دانشگاه شهرکرد

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

چکیده

گونه  Campanula kurdistanica به عنوان گونه جدید برای علم گیاهشناسی از غرب ایران ، استان کردستان، جهات شمالی تا شمال غربی کوه شاهو معرفی می گردد. این گونه متعلق به زیرجنس Campanula و بخش Saxicolae می‌باشد. از این بخش در ایران تعداد 10 گونه که تعداد 8 گونه از آنها انحصاری ایران هستند یافت می شود. این گونه از محتمل‌ترین خویشاوند خود C. cymbalaria با داشتن صفاتی تفکیک می‌گردد. ساقه به طول تا 11 سانتیمتر، در حالیکه طول ساقه در گونه C. cymbalaria 10 تا 30 و به ندرت تا 40 سانتیمتر می باشد. لوب های کاسه گل در C. kurdistanica به طول 5.1 میلیمتر، ولی در گونه C. cymbalaria طول لوبهای کاسه 3 تا 6 و بعضاً تا 10 میلیمتر می‌باشد. در
C. kurdistanica طول جام 5.4 تا 9 میلیمتر و جام در حدود سه چهارم طول بریده شده است ولی در گونه C. cymbalaria طول جام 10 میلیمتر و یک سوم تا یک دوم طول جام بریده شده است. گونه C. cymbalaria در ترکیه و لبنان رویش دارد. گونه جدید همچنین با گونه‌های موجود در ایران شامل C. perpusilla, C. escalerae, C. hermanniiوC. humillimaخویشاوندی و تشابه دارد با این تفاوت که با داشتن جام گل استکانی پهن و چرخه ای و نیز خامه غیر بیرون زده از جام با گونه C. perpusilla و همچنین با داشتن دمگل بدون کرک و لوب های کاسه کم و بیش هم اندازه با لوله جام و یا اندکی بلندتر از لوله با گونه C. escalerae تفاوت دارد.

کلیدواژه‌ها


Aghabeigi, F. & Assadi, M. 2008: The genus Campanula (Campanulaceae) in Iran.- Edinb. J. Bot. 65 (3): 375-385.

Aghabeigi, F. 2010: Campanula in Assadi, M. et al. Flora of Iran no. 66, pp. 5-75., Research Institute of  Forests and Rangelands publication.- Tehran.

Damboldt, J. 1978: Campanula L. in Davis, PH, (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol 6, pp. 2-64.- Edinburgh.

Khansari E, Zarre S, Alizadeh K, Attar F, Aghabeigi F, Salmaki Y 2012: Pollen morphology of Campanula (Campanulaceae) and allied genera in Iran with special focus on its systematic implication.- Flora 207: 203-211.

Rechinger K, H. & Schimann Czeika H. 1965: Campanula L. in: Rechinger, K H, Schimann Czeika H. (eds.) Flora Iranica, no. 13, pp. 7-38.- Graz.