کلیدواژه‌ها = No keywords
تعداد مقالات: 116
26. استاد دکتر موسی ایرانشهر، پنجاه سال کار و تحقیق

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 145-150

محمود موسوی


27. مطالعات کروموزومی چهار گونه زعفران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 179-192

حسن ابراهیم زاده؛ عذرا صبورا؛ محمدرضا نوری دلوئی؛ سید محمود غفاری


28. ریخت‌شناسی دانه‌گرده جنس .Hyoscyamus L

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 151-163

محبوبه خاتمساز؛ ابراهیم زنجیریان


29. گزارش گونه‌ای از سرخس (Cystopteris regia ) از ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 259-264

توماس دنک


30. گونه جدید و گزارش‌های جدید از جنس گون Astragalus از ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 235-238

مسعود رنجبر؛ علی اصغر معصومی


31. گزارش Lindenbergia indica به عنوان گونه جدید برای ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 231-233

محمود موسوی


32. یک گونه جدید از جنس .Nepeta L از ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 249-253

زیبا جمزاد


33. گونه جدیدی از جنس liliaceae) Tulipa) از ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 227-229

فریده متین؛ موسی ایرانشهر


34. دو گونه جدید از جنس Cleome برای ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 215-216

فریده ثقفی خادم


35. ریخت شناسی دانه‌گرده در گونه‌های جنس (Echiochilon (Boraginaceae در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 247-250

شاهرخ کاظم پور اصالو؛ محبوبه خاتم‌ساز


36. گونه جدیدی از جنس گون (Astragalus L. ) در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 257-259

منیژه پاکروان؛ یاسمین ناصح؛ علی اصغر معصومی


37. گزارشی از فلور خزه‌ای شمال ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 177-185

سعید شیرزادیان؛ ساروپ سودرشن کمار


38. مطالعاتی درباره فلور ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 235-244

ولی‌اله مظفریان


39. دو گونه جدید از جنس گون(Astragalus) از ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 251-254

علی اصغر معصومی؛ مسعود رنجبر مبارکه


40. گزارش .Leontodon crispus Vill به عنوان گونه جدید برای ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 255-256

باهره جوادی


41. گیاه Digera muricata ، جدید برای ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 245-246

فریدون ترمه؛ محمود موسوی


43. مطالعات مقدماتی ترکیبات منوترپن در گونه ارس Juniperus polycarpos

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 219-226

حسینعلی صدری؛ مصطفی اسدی


44. گونه جدیدی از جنس مرزه Satureja ( Labiatae) از ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 215-218

زیبا جم زاد


45. واحد رده‌بندی جدید و گزارش گونه‌های جدیدی از (Paracaryum (Boraginaceae از ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 227-234

محبوبه خاتم‌ساز


46. گونه‌ها و اطلاعات جدیدی از جنس گون (Astragalus) در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 197-214

علی اصغر معصومی


47. تشریح مقایسه‌ای برگ پنج گونه خشکی پسند در ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1372، صفحه 153-168

فاطمه زرین کمر


48. گونه Nepeta leucostegia جدید برای ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1372، صفحه 149-152

موسی‌الرضا دلقندی


49. مطالعاتی درباره تیره Saxifragaceae در ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1372، صفحه 137-142

زیبا جم‌زاد


50. گونه جدیدی از جنس Galium از ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1372، صفحه 145-148

محمود موسوی؛ احمد قهرمان؛ فریده عطار