بررسی جنس Caralluma در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات منابع طبیعی بندرعباس

چکیده

از جنس Caralluma در ایران2 گونه به نامهای C. edeulis (با نام محلی هوتک و آپی‌تک) و C. tuberculata (با نام محلی مغ مار و مارموتک) تشخیص داده می‌شود. قبلاً در منابع مختلف فقط گونه C. edulis از ایران گزارش شده بود. ولی با حضور در رویشگاه ذکر شده برای گونه C. edulis چنین نتیجه گیری شد که گزارش C. edulisدر ایران به طور اشتباه و بر اساس نمونه‌های C. tuberculata بوده است. بنابراین گونه C. edulisدر واقع برای اولین بار به طور صحیح از ایران گزارش می‌شود. کلید شناسایی گونه‌ها ارائه و نمونه‌های دیده شده ذکر می‌گردد. هر 2 گونه از مناطق جنوبی ایران جمع‌آوری شده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


Rechinger, K. H. 1970: Caralluma in K. H. Rechinger Fl. Iranica no. 73. -Graz.