کلیدواژه‌ها = karyology
تعداد مقالات: 5
1. بررسی کاریوتیپی جمعیت‌های مختلف Buxus hyrcana در ایران

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 156-162

الهه قاسمی؛ سید محسن حسام‌زاده حجازی


2. تنوع کاریوتیپی در گونه های جنس ارغوان در ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 56-59

سارا صادقیان؛ سید محسن حسام زاده حجازی؛ احمد حاتمی؛ عفت جعفری


3. مطالعه کاریوتیپی و گزارش عدد کروموزومی جدید در برخی گونه‌های سرده فرفیون، تیره Euphorbiaceae در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-71

جرن فصیحی؛ شاهین زارع؛ نسیم اذانی؛ یاسمن سلمکی


4. اعداد کروموزومی و ویژگی‌های کاریوتیپی گونه‌های انتخابی از سرده پیاز (تیره نرگسیان) بخشه والک‌ها از ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 158-164

آزاده اخوان؛ حجت الله سعیدی؛ شاهین زارع؛ محمد رضا رحیمی نژاد