کلیدواژه‌ها = Papaver
تعداد مقالات: 5
3. تشریح مقایسه‌ای در چند گونه از جنس خشخاش در ایران به عنوان ابزار تاکسونومیکی

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 282-292

نسیم رحمت پور؛ فریده عطار؛ اصغر زمانی؛ علی اکبر نجفی


4. مطالعه بیوسیتماتیکی برخی گونه های جنس خشخاش (Papaver) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 54-68

فریبا شریف نیا؛ سوده حیدریان؛ فهیمه سلیم پور


5. چهار واریته جدید و گزارش یک زیرگونه از جنس Papaver در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 63-67

زهرا توکلی