کلیدواژه‌ها = Taxonomic revision
تعداد مقالات: 3
1. سرده Phlomoides Moench (نعنایان؛ زیرتیره نعنا؛ طایفه Phlomideae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 207-219

یاسمن سلمکی؛ شاهین زارع؛ گونتر هویبل


2. توضیحاتی بر گونه‌های ( Bromus sect. Bromus (Poaceae در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 226-230

رضا نادری؛ محمد رضا رحیمی نژاد


3. مروری تاکسونومیکی بر بخش سیناروییدس از جنس کوزینیا (تیره کاسنی) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 130-184

فریده عطار؛ سیده باهره جوادی