کلیدواژه‌ها = Compositae
تعداد مقالات: 6
1. گونه جدیدی از جنس Scorzonera، تیره Asteraceae از نطنز، ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-5

سیدرضا صفوی


2. گزارش کروموزومی سه گونه گیاهی از فلور ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 165-168

فرزانه سادات قاسمی؛ عادل جلیلی؛ سعیده سادات میرزاده واقفی


3. گونه ای جدید از جنس COUSINIA از جنوب غرب ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 65-69

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ اقدس صابر؛ شاهین زارع


4. گونه‌ای زیبا به نام Lactuca tatarica از شرق ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 195-197

احمد قهرمان؛ فریده عطار؛ کاظم مهدیقلی؛ مصطفی اسدی


5. مطالعاتی بر جنس کوزینیا (خانواده کاسنی) در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 55-62

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ مصطفی اسدی


6. گزارش یک گونه جدید از Pluchea Cass. برای ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 71-72

حمید هویزه؛ مهری دیناروند