گزارش یک گونه جدید از Pluchea Cass. برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از جنس Pluchea دو گونه به نامهای P. lanceolata و P. arguta از ایران شناسایی و معرفی شده بود. با مطالعه نمونه‌های این جنس در هرباریوم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و جمع‌آوری این نمونه از رویشگاه طبیعی در هورالعظیم (بستان) استان خوزستان، نتیجه‌گیری شد که گونه P. dioscoridis اشتباهاً P. lanceolata شناسایی شده بود.  بنابراین گونه P. dioscoridis در واقع برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Rechinger, K. H. 1980: Pluchea in K. H. Rechinger Flora Iranica no. 145: 7-9. –Graz.