نویسنده = حسین ریاحی
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر فاکتورهای محیطی بر تنوع ریختی گونه های هیپنه آ

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 64-69

فاطمه سرگزی؛ مسعود شیدایی؛ حسین ریاحی


2. مطالعه سیانوباکتری‌های دارای هتروسیست مزارع برنج کلات نادری واقع در شمال شرق ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 257-264

الهه اصلانی؛ حسین ریاحی؛ زینب شریعتمداری؛ فاطمه بازی


3. مطالعه نمونه‌های خاکزی جنس Cylindrospermum Kützing ex Bornet & Flahault از تیره Nostocaceae در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 130-140

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی


4. فلور فیتوپلانکتونی تالاب میانکاله

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 141-148

مرتضی مسعودی؛ رضا رمضان‌نژاد ‌قادی؛ حسین ریاحی


5. مطالعه نمونه‌های خاکزی جنس Anabaena Bory ex Bornet et Flahault از تیره Nostocaceae در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 105-118

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی؛ شادمان شکروی