نویسنده = فرشید معماریانی
تعداد مقالات: 4
1. مورفولوژی و میکرو مورفولوژی جنس . Fraxinus L در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 188-200

منا کاوه؛ اختر توسلی؛ رحمان آزادی؛ فرشید معماریانی


2. بررسی صفات تشریحی و گرده شناسی جنس چوبک (Acanthophyllum C. A. Mey) در شمال شرق ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 107-118

معصومه محمودی شمس‌آباد؛ حمید اجتهادی؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی


3. گونه‌ای جدید و گزارش جدیدی از جنس Acanthophyllum C. A. Mey. از شمال شرق ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-63

معصومه محمودی شمس آباد؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی


4. گیاهان ریزوم دار جنس .Allium L در ایران: گزارش دو گونه جدید برای ایران و مروری بر رده‌بندی و جغرافیای گیاهی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 12-20

فرشید معماریانی؛ محمد رضا جوهرچی؛ فورکت خسنوف