بررسی صفات تشریحی و گرده شناسی جنس چوبک (Acanthophyllum C. A. Mey) در شمال شرق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.

2 استاد گروه زیست‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

3 استادیار گروه زیست‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.

4 عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

صفات تشریحی و گرده‌شناسی 11 گونه Acanthophyllum از بخش Sect. Oligosperma در شمال شرقی ایران با استفاده از تاکسونومی عددی مورد بررسی قرار گرفت. برش‌هایی از سطح مقطع ساقه، دمگل و برگ تهیه و سپس با سافرانین و فست‌گرین رنگ آمیزی شد و مورفولوژی دانه‌های گرده با استفاده از میکروسکپ نوری و الکترونی بررسی شدند. نتایج نشان داد صفات نوع روزنه، شکل و اندازه سلول‌های اپیدرمی، نوع کرک، تعداد سلول‌های اپیدرمی و روزنه در واحد سطح، شکل سطح مقطع ساقه، آرایش آوند‌های چوب در دمگل‌آذین، آرایش مزوفیل در برگ و تعداد لایه‌های اسکلرانشیمی در تفکیک گونه‌های این بخش مفید بودند. دانه‌های گرده در این جنس کروی، چند منفذی، زبرنقطه‌ای و ساختار اگزین خاردار نقطه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


Basiri, Sh., Bidi, B., Assadi, M., & Rahimi Nejad, M. 2011: A taxonomic study of Acanthophyllum C. A. Mey. (Caryophyllaceae) in Iran. -Iranian Journal of Bot. 17 (1): 24-39.

Bidi, B. 2007: Taxonomic study of Acanthophyllum C. A. Mey. sect. Oligosperma in Iran. -MSc thesis, Isfahan University. Isfahan.

Bokhari, M. H. 1987: Recent Trends in Angiosperm Taxonomy. Mod. Trends. -Pl. Sci. Res. Pak. -Department of Botany, University of Peshawar, Peshawar. pp. 248 – 252.

Erdtman, G. 1960: The acetolysis method, a revised description. -Svensk Bot. Tidskr. 54: 561-564.

Fior, S., Karis, P. O., Gabriele, C., Minuto, L. & Sala, F. 2006: Molecular Phylogeny of the Caryophyllaceae (Caryophyllales) Inferred From Chloroplast Matk and Nuclear RDNA ITS Sequences. -American Journal of Botany. 93(3): 399–411.

Ghaffari, M. 2004: Cytotaxonomy of some species of Acanthophyllum (Caryophyllaceae) from Iran. -Biologia, Bratislava. 59 (1): 53-60.

Ghaffari, M., 2002: Biosystematic study of some Acanthophyllum species. -PhD thesis, University of Tehran.

Jafari, A., Zokai, M & Fathi, Z. 2008: A biosystematical investigation on Silene L. species in North East of Iran. -Asi. J. Pl. Sci. 7(4): 394-398.

Kilic, S. 2009: Anatomical and pollen characters in the Genus Silene L. (Caryophyllaceae) from Turkey. -Botany Research Journals. 2 (2-4): 34-44.

Legendre, P. & Legendre, L. 1998: Numerical Ecology. -Elsevier, Amsterdam. pp. 47–48.

Metcalfe, C. R & Chalk, L. 1983: Anatomy of the Dicotyledons, Wood Structure and conclusion of the general introduction. -Oxford. Claredon Press.

Metcalfe, C. R. & Chalk, L. 1950: Anatomy of the Dicotyledons. Oxford. -Claredon Press. vol 1: 147-152.

Perveen, A & Qaiser, M. 2006: Pollen Flora of Pakistan. Zygophyllaceae. -Pak. J. Bot. 38 (2): 255-232.

Punt, W., Blackmore, S., Nilsson, S & LE Thomas, A. 1994: Glossary of Pollen and Spore Terminology. -LPP Contributions Series. LPP Foundation, Utrecht, vol. 1: 1–71.

Rohlf, F. J. 1998: NTSYS, numerical taxonomy and multivariateanalysis system. -New York: Exeter Software.

Sahreen, S., Ajab Khan, M., Rashid Khan, M & Ali Khan, R. 2010: Leaf epidermal anatomy of the genus Silene (Caryophyllaceae) from Pakistan. -Biological Diversity and Conservation. 3(1): 93-102.

Schiman Czeika, H. 1988: Acanthophyllum in Rechinger, K. H. (ed.). Flora Iranica no. 163: 253-330. -Akademische Druck-u, Verlagsanstalt Graz-Austria.

Schweingruber, F. H. 2007: Stem anatomy of Caryophyllaceae. -Flora. 202 (4): 281-292.

Shishkin, B. K. 1936: Acanthophyllum in Komarov, V. L. (ed.) Flora of USSR, vol. 6: 781-802. -Moskva & Leningrad.

Takhtajan, A. L. 1986: Floristic Regions of the World. -University of California Press, Berkley, USA.

Ter Braak, C. 1988: CANOCO, an extension of DECORANA to analyze species-environment relationship. -Vegetatio. 75 (3):159–160.